Σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής για το σχ. έτος 2022-23

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη πρέπει ο έτερος κηδεμόνας να προσκομίσει στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί με την εγγραφή του παιδιού του. Την υπεύθυνη δήλωση που μπορείτε να κατεβάσετε από το επισυναπτόμενο αρχείο θα πρέπει να τη συμπληρώσετε και να τη φέρετε στο σχολείο ή να τη στείλετε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf. Επιπλέον πρέπει να προσκομίσετε την αστυνομική ταυτότητα του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ) και την εκτύπωση της e-εγγραφής το αργότερο μέχρι 6/09/2022 .

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν στη Β’ και τη Γ’ τάξη πρέπει ο έτερος κηδεμόνας να προσκομίσει στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί με την εγγραφή του παιδιού του καθώς και εκτύπωση της e-εγγραφής. Την υπεύθυνη δήλωση που μπορείτε να κατεβάσετε από το επισυναπτόμενο αρχείο θα πρέπει να τη συμπληρώσετε και να τη φέρετε στο σχολείο ή να τη στείλετε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, το αργότερο μέχρι 6/09/2022.