11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Μαθήματα Εξεταστέα ύλη Α ΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σχ. έτους 2022-2023

Εξεταστέα ύλη Α ΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σχ. έτους 2022-2023

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β ́ 4450/22-08-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 101173/Δ2/17-08-
2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α ́, Β ́ και Γ ́
τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το
σχολικό έτος 2022-2023». Ακολουθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση: