11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Ανακοινώσεις Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Μπορείτε να διαβάσετε την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από τη συμμετοχή στα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, Μουσικής και Θρησκευτικών.

Επισημαίνεται ότι για τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική πρέπει να υποβληθεί η σχετική αίτηση στον Διευθυντή του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια.

Για τα Θρησκευτικά πρέπει να υποβληθεί η σχετική αίτηση στον Διευθυντή του σχολείο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η) εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.